***** هلنا جون *****

عسل مامان و بابا

************ هلنا**************

اولین سرسره بازی زندگیت...

هلنای من، الهی از پستی و بلندیهای زندگی به راحتی سر خوردن از روی این سرسره رد بشی. من و بابایی همیشه دوست داریم و پشتت هستیم.      راحــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــر بخور عسلم- بی دغدغه     ...
13 آذر 1392